Ekologiczny składany dom z Polski

Kosztuje niewiele i składa się go jak klocki Lego. Polska firma Solace House wprowadziła na rynek dom, który generuje więcej energii niż zużywa

 fot. print screen ze strony solar.hause

Od kilku lat pro­jek­tan­ci i ar­chi­tek­ci prze­ści­ga­ją się w wy­my­śla­niu no­wych pro­jek­tów domów, które by­ły­by tanie i szyb­kie w re­ali­za­cji. Na tym polu nowy pro­jekt firmy So­la­ce House wy­da­je się cie­ka­wą pro­po­zy­cją - ma za­le­d­wie 44 metry kwa­dra­to­we, no­wo­cze­sny de­sign, jest eko­lo­gicz­ny i w dużej mie­rze ener­ge­tycz­nie sa­mo­wy­star­czal­ny.

Oprócz tego jest tani i można go zbu­do­wać sa­me­mu z go­to­wych ele­men­tów. Dom ma do­cie­rać do klien­tów w kon­te­ne­rze, w któ­rym znaj­dą się wszyst­kie czę­ści nie­zbęd­ne do zło­że­nia go, a pro­ces kon­struk­cji ma trwać za­le­d­wie 72 go­dzi­ny.

Kon­struk­cja domu jest drew­nia­na. Jed­nym z naj­istot­niej­szych ele­men­tów tego in­no­wa­cyj­ne­go bu­dyn­ku jest jego war­stwa izo­la­cyj­na. Skła­da się ona ze spe­cjal­nych wo­recz­ków wy­peł­nio­nych po­wie­trzem.

Dzię­ki temu, że dom skła­da się z pre­fa­bry­ka­tów, łatwo po­szcze­gól­ne ele­men­ty ze sobą do­pa­so­wać. To z kolei gwa­ran­tu­je dobrą izo­la­cję. Do­dat­ko­wo na spa­dzi­stym dachu ar­chi­tek­ci prze­wi­dzie­li miej­sce na 24 pa­ne­le fo­to­wol­ta­icz­ne. Przy od­po­wied­niej eks­po­zy­cji – naj­le­piej po­łu­dnio­wej – „so­la­ry” mogą zgro­ma­dzić ener­gię cał­ko­wi­cie wy­star­cza­ją­cą do za­si­la­nia bu­dyn­ku.

Nad­miar zgro­ma­dzo­nej ener­gii można z kolei od­sprze­dać do sieci ener­ge­tycz­nej. Po­zo­sta­łe in­sta­la­cje w bu­dyn­ku za­pro­jek­to­wa­no tak, by zu­ży­wa­ły mi­ni­mum prądu. Pro­jek­tan­ci po­my­śle­li też o re­ku­pe­ra­to­rze, czyli sys­te­mie in­te­li­gent­nej wen­ty­la­cji z od­zy­skiem cie­pła. Bu­dy­nek w 80 proc. może pod­le­gać re­cy­klin­go­wi.

W za­my­śle au­to­rów So­la­ce House to dom dla dwóch osób lub pary z dziec­kiem. Spraw­dzi się też jako domek let­ni­sko­wy. Twór­cy pro­jek­tu prze­ko­nu­ją, że może to być ide­al­ne roz­wią­za­nie dla ludzi, któ­rzy nie mogli dotąd po­zwo­lić sobie na tra­dy­cyj­ny dom w tzw. ryn­ko­wej cenie. Obec­nie pol­ska firma prze­wi­du­je, że cena ich domu nie bę­dzie wy­no­sić wię­cej niż 100 tys. zło­tych.

 

źródło: http://innogy.forbes.pl/samowystarczalne-domy-powstaja-w-polsce,artykuly,212350,1,1.html